ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ
1. Гаранцията е валидна за всички уреди под търговски марки на „Дипломат Корпорейшън” ЕООД, закупени и ползвани в България.
2. Стандартния срок на гаранцията е с продължителност 2 години по закон. Удължения срок (търговската гаранция) е с различен период в зависимост от категорията на уреда и е валиден при монтаж от правоспособен техник и спазени условия от инструкцията за употреба.

3. Гаранцията е в сила за уред, монтиран/експлоатиран само с вложената в него окомплектовка и с коректно попълнена гаранционна карта.
4. Претенции за неокомплектованост на уреда се удовлетворяват само в момента на закупуване.
5. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация, по време на гаранционния период, и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.
6. Клиентът е длъжен да изиска от продавача попълване на всички данни в полетата на гаранционната карта в момента на покупко-продажбата, за да бъде валидна.
7. Монтирането на уреда е задължително да се извършва от правоспособно лице, като се спазват условията за монтаж, посочени в инструкцията. Правоспособното лице задължително заверява гаранционната карта с подпис, като и № на документа за правоспособност, поставя печат, ако е фирмен сервиз и има такъв.
8. Монтажът, демонтажът и транспортът се заплащат от клиента.
9. Всички бойлери и електроуреди, задължително се регистрират, за да важи търговската гаранция.

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОН:    0700 150 90

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

(1) Рекламацията се подава писмено.

(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес и телефон за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. фактура или касова бележка, съдържащи датата, вида и модела на уреда, за който се предявява рекламация;
 2. гаранционна карта коректно, четимо попълнена във всички свои полета за попълване;
 3. протокола, установяващ несъответствието на стоката има валидност след проверка на уреда от сервизна комисия в Централен сервиз;

Внимание: Всички документи трябва да бъдат ясни, четими.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от един месец от установяване на несъответствието с договореното.

Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

 

Условията за търговска гаранция, предоставена от производителя, важат за всички модели бойлери от сериите Diplomat INOX, Diplomat Praktik, Diplomat MULTIZONE, както и за готварски печки Diplomat BW 20, W 11 EG, BS K 20 E, WS K 20 E, B 11 EG, B 20 E, BM 20 CE, BM 20 CE MX, BM 20 CE MXTS, BS 20, W 20, W 20 E, WM 20 CE, WM 20 CE MX, WM 20 CE MXTS, C 11 EG MXW-MAXI, C 11 EG MX B, C 20 E MXW, C 20 E MXB, C 20 CE MX B, C 20 CE MX W и са описани подробно в гаранционната карта, прикрепена към всеки уред. Посочените по-горе условия за търговска гаранция, важат за всички уреди от марките – Termomax, Elco, Един Български Бойлер, Енергоспестяващите Бойлери Diplomat, както и за всички уреди предлагани на пазара от „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД.
От допълнителна търговска гаранция /която е над 2-те години/ може да се възползвате чрез регистрация на Вашия уред в срок до 20 дни от датата на закупуването на https://tehnoborsa.bg/product-register/. След успешна регистрация ще получите е-мейл с писмено потвърждение, което сте длъжен да представите, за да използвате търговската гаранция.

В случай на рекламация, за да ползва клиента предоставената търговска гаранция е длъжен да представи потвърждение за регистрацията си получено по е-мейл. Липсата на своевременна регистрация ограничава търговската гаранция до срока на законовата гаранция от 2 години.

 

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

 1. Уреди с нечетима, непопълнена и некоректно попълнена гаранционна карта или такива без фактура и касова бележка за закупуване.
 2. Всички външни части, повърхностни повреди на уреди, които могат да се увредят по невнимание от клиента при използване, почистване с препарати и поддръжка на уреда.
 3. Уреди с дефекти, непречещи и незасягащи работата на уреда или дефекти, възникнали при транспорт, неспазване на  инструкцията за експлоатация и монтаж на уреда.
 4. Износването на частите в резултат на естествени процеси, които не могат да се разглеждат като фабричен дефект и не са предмет на гаранцията.
 5. Гаранционното обслужване на уреда не включва периодични проверки, профилактики, почистване и смяна на консумативи.
 6. Преоценени уреди.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

 1. Клиента не може да предостави касов бон/фактура, които да бъдат четими, ясни и удостоверяващи датата, вида и модела на уреда за ремонт.
 2. При отваряне на уреда или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица, сервизни центрове и бази.
 3. При използване на уреда не по предназначение, когато не са спазени условията за експлоатация, при ползване на уреда за професионални и фирмени нужди, съхраняване и транспорт. Всички електроуреди предлагани от Дипломат Корпорейшън ЕООД са предназначени за домашна употреба.
 4. Нарушена цялост на гаранционната карта, касовата бележка и стикера на уреда, което не позволява да се види моделът на уреда и името на конкретния собствени, сервизен техник извършил монтажи и останалата необходима сервизна информация.
 5. На гаранция не подлежат: консумативи на уредите (всички отделящи се от основният корпус на уреда части) и бързоизносващи се възли, както и части, които имат характер на принадлежност.
 6. При повреди, вследствие на неправилно боравене, токов удар, нестандартни захранващи напрежения, замръзване, гръмотевици, наводнения, спирания на водоподаването, оставането на бойлера без вода, от което изгаря нагревателя, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия, извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца и Сервиза. При спиране на водата се получава обратно налягане и вакум във водосъдържателя, което нарушава емайлираното покритие или в кратко време бойлера протича.
 7. При липса и не монтиран регулатор за високо налягането на водата от квалифициран техник, и при липса на изправен възвратен клапан, предпазващ емайлираното покритие  и металната цялостна водосъдържателя, в следствие на създадения вакуум при спирането на водата.